Visjon

Et bærekraftig og fremtidsrettet nærings-område med en aktiv industriell symbiose.

Hensikt

Legge til rette for sirkulær økonomi og bærekraft gjennom utvikling og samarbeid.

Ambisjon

At Viken Park skal bli Nordens fremste næringsområde basert på bærekraft og sirkulær økonomi.

Industriell symbiose

For å legge til rette for mest mulig sirkularitet for og mellom aktørene på Viken Park, jobbes det etter strategien industriell symbiose, med tilhørende grunnprinsipper, metoder og verktøy:
«Nærliggende virksomheter samles i en industriell symbiose gjennom fysisk utveksling av materialer, energi, vann og/eller biprodukter. Virksomhetene samarbeider for å utnytte de synergiske mulighetene som ligger innenfor et geografisk område.»

M. Chertow, “Uncovering” Industrial Symbiosis (2007)

FNs bærekraftsmål

Hovedmål

 • null

  Delmål 7.a: Innen 2030 styrke det internasjonale samarbeidet for å lette tilgangen til forskning og teknologi på området ren energi, inkludert fornybar energi, energi-effektivisering og avansert og renere teknologi for fossilt brensel, og fremme investeringer i energiinfrastruktur og teknologi for ren energi.

 • null

  Delmål 9.1: Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid inf rastruktur av høy kvalitet, inkludert regional og grensekryssende inf rastruktur, for å støtte økonomisk utvikling og livskvalitet med vekt på overkommelig pris og likeverdig tilgang for alle.

  Delmål 9.4: Innen 2030 oppgradere inf rastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør innsats etter egen evne og kapasitet.

 • null

  Delmål 17.6: Bedre tilgangen til og styrke nord-sør-samarbeidet, sør-sør-samarbeidet og det triangulære samarbeidet regionalt og internasjonalt om vitenskap, teknologi og innovasjon, og forbedre kunnskaps-delingen på gjensidig avtalte vilkår, blant annet gjennom å samordne eksisterende ordninger bedre, særlig på FN-nivå, og gjennom en global mekanisme for tilgjengeliggjøring av teknologi.

  Delmål 17.7: Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og private og i det sivile samfunn som bygger på partnerskapenes erfaringer og ressurs-strategier.

Sekundærmål

 • null

  Delmål 8.4: Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, der de utviklede landene går foran.

  Delmål 8.8: Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeids-innvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold.

 • null

  Delmål 11.6: Innen 2030 redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet (målt per innbygger), med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig eller privat regi.

  Delmål 11.a: Støtte positive økonomiske, sosiale og miljømessige forbindelser mellom byområder, omland og spredtbygde områder ved  å styrke nasjonale og regionale planer.

 • null

  Delmål 12.2: Innen 2030 oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser.

  Delmål 12.5: Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk.

EUs taksonomi

En økonomisk aktivitet skal kunne kvalifiseres som en vesentlig bidragsyter mot omstillingen til en sirkulærøkonomi. Inkludert forebygging av sløsing, gjenbruk og resirkulering. Referanse: Miljømålene i EUs taksonomi (nho.no)

I utviklingen av Viken Park gjøres dette blant annet gjennom utviklingen av industriell symbiose og ved å legge til rette for sirkulær økonomi helt fra start.

Parallelt skal utviklingen av Viken Park ikke påvirke negativt i kategoriene:

Det første miljømålet går ut på å begrense klimagassutslipp. For å motvirke klimaendringer og holde utslippsnivået i tråd med Paris-avtalen, må en økonomisk aktivitet unngå eller redusere utslipp av drivhusgasser eller øke opptak av drivhusgasser.

Hvis det ikke finnes lavutslippsmuligheter som er teknologisk eller økonomisk gjennomførbare, kan begrensingen også bestå av å støtte omstilling til klimanøytral økonomi, for å begrense temperaturstigning, for eksempel ved å fase ut utslipp av drivhusgasser.

Referanse: Miljømålene i EUs taksonomi (nho.no)

Det andre miljømålet består i løsninger som reduserer risiko for at bedriftens virksomhet bli negativt påvirket av klimaet eller klimaendringer, eller for at klimaendringer påvirker mennesker, natur eller verdier negativt.

En annen form for tilpasningsløsning er å forebygge eller redusere risiko for at klimaendringer påvirker mennesker, natur eller verdier negativt.

Referanse: Miljømålene i EUs taksonomi (nho.no)

Slik bruk og bevaring består i å:

 • oppnå god tilstand for vannressurser, overflatevann og grunnvann
 • hindre forringelse av vannområder som allerede er i god tilstand
 • oppnå god miljøtilstand for havområder
 • hindre forringelse av havområder som allerede er i god miljøtilstand

Referanse: Miljømålene i EUs taksonomi (nho.no)

Aktiviteter som reduserer, eliminerer, forebygger og bekjemper forurensning.

Forebygging og bekjempelse består i å beskytte miljøet mot forurensning, dette kan for eksempel gjøres ved å unngå utslipp, forbedre luft-, vann- eller jordkvalitet. Andre eksempler er å forhindre helseskader eller miljøskader, som kan følge av produksjon eller bruk av kjemikalier.

Referanse: Miljømålene i EUs taksonomi (nho.no)

Aktiviteter som reduserer, eliminerer, forebygger og bekjemper forurensning.

Forebygging og bekjempelse består i å beskytte miljøet mot forurensning, dette kan for eksempel gjøres ved å unngå utslipp, forbedre luft-, vann- eller jordkvalitet. Andre eksempler er å forhindre helseskader eller miljøskader, som kan følge av produksjon eller bruk av kjemikalier.
Referanse: Miljømålene i EUs taksonomi (nho.no)

Mer info om industriell symbiose:

Industriell symbiose

For å legge til rette for mest mulig sirkularitet for og mellom aktørene på Viken Park, jobbes det etter strategien industriell symbiose, med tilhørende grunnprinsipper, metoder og verktøy:

«Nærliggende virksomheter samles i en industriell symbiose gjennom fysisk utveksling av materialer, energi, vann og/eller biprodukter. Virksomhetene samarbeider for å utnytte de synergiske mulighetene som ligger innenfor et geografisk område.»

M. Chertow, “Uncovering” Industrial Symbiosis (2007)

Hvordan vi jobber for å legge til rette for industriell symbiose i praksis

Dialog

Noe av det viktigste er dialogen med og mellom aktørene, da det er disse som skal drive den industrielle symbiosen i praksis.

Innhente data

Å utvikle en industriell symbiose er det samme som å sette sammen et puslespill uten fasit. Da må vi sørge for å ha nok data om ulike aktører, bransjer og verdikjeder for å finne de mest ideelle sammensetningene.

Litteratursøk og andre undersøkelser

Det er viktig å vite hva som eksisterer av kunnskap og erfaring, og vi ser derfor til og lærer av andre som har tenkt i samme baner.

Tverrfaglig samarbeid

Samarbeid med et tverrfaglig utvalg av fagmiljøer styrker kompetansegrunnlaget i utviklingen av prosjektet.

Motivasjonsfaktorer for industriell symbiose

Industriell symbiose kan blant annet:

 • hjelpe bedrifter å gå fra ikke-bærekraftig til bærekraftig produksjon
 • gi økonomiske fordeler gjennom salg eller utveksling av industriavfall og biprodukter, sparing av råvarekostnader og kuttede utgifter i avfallshåndtering
 • redusere klimagassutslipp og overforbruk
 • skape økte sosiale samfunnsmessige gevinster

Ønsker du å høre mer om hvordan vi jobber for å legge til rette for industriell symbiose på Viken Park, hvilke barrierer og drivere vi møter, og hvordan dette påvirker den strategiske utviklingen av hele området?

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!