Ideell beliggenhet med enkel tilgang fra både land, luft, jernbane og sjøveien

Viken Park er strategisk beliggende sentralt i regionen, mellom de to byene Sarpsborg og Fredrikstad. Fra det nye næringsområdet er det kort vei til E6, Borg Havn, og godsterminal på Rolvsøy. Planlagt ny bro over Glomma er illustrert med lyserød farge.

Avstander

Avstand til havn:

Det er ca. 10km, beregnet kjøretid 12min. til Borg Havn som er hovedhavnen for Søndre Viken med 1.125 meter dypvannskai, 4 store multikraner og løftekapasitet på opptil 200 tonn. Terminalen håndterer containere, våt og tørr bulk, ro-ro ramper og diverse spesielle varer. I ny kommuneplan for Fredrikstad kommune er det lagt til rette for et nytt havneanløp i umiddelbar nærhet vest for Viken Park.

Avstand til lufthavn:

  1. Oslo Lufthavn Gardermoen: 139km, beregnet kjøretid: 1t 39min.
  2. Göteborg Lufthavn Landvetter: 226km, beregnet kjøretid: 2t 33min
  3. Torp Lufthavn Sandefjord: 87 km, beregnet kjøretid 1t54min (inkl. ferje)

Avstand til jernbane:

Det er ca. 13km, beregnet kjøretid 17 min. til Rolvsøy jernbaneterminal som benyttes for godstransport.
Ved ferdigstillelse av planlagt broforbindelse over Glomma blir kjøreveien 2-3 minutter.

Området Viken Park

Områdets størrelse er i fylkesplan for Østfold mot 2050 anvist med 1275 dekar. Varslet areal i reguleringsplanarbeidet er 2700 dekar. Forventet utnyttbart område for bebyggelse og anlegg i første byggetrinn er 875 dekar, og videre byggetrinn anslås til ytterligere 300 dekar. Det vil åpnes for store etableringer med ytterligere muligheter for utvidelser.

Grunnforhold

Store deler av tomten består av fjell i dagen og er derfor meget godt egnet for utbygging av industriformål. For de delområdene som ikke består av fjell i dagen har vi engasjert RigGeo AS som har utført omfattende grunnundersøkelser på tomten.

I perioden 16. juni – 8. september 2020 ble det foretatt 78 totalsonderinger for å kartlegge dybder i terreng, trykksondering (CPTU) i 11 borepunkter samt prøveserie med naverbor.

Feltundersøkelsene ble utført av Mesta AS.

RigGeo har produsert en Geoteknisk rapport den 18.09.2020 basert på funnene i undersøkelsen. Rapporten anser grunnforholdene til å være godt egnet for stor bebyggelse ved god planlegging av plassering.

Ta kontakt med oss i dag!

Har du spørsmål eller generelt kun ønsker å ha kontakte oss, føl deg fri til å ta kontakt!