GG Gruppen AS står bak utviklingen av Viken Park, et nytt næringsområde for plasskrevende virksomhet som skal bygges i Fredrikstad kommune. Det jobbes aktivt for å legge til rette for sirkulær økonomi allerede fra reguleringsfasen av området. Ett av flere tiltak for å nå dette målet er forprosjektet Kartleggingsverktøy for industriell symbiose, som har blitt tildelt støtte fra FORREGION Viken. Dette forprosjektet er i gang, og har sluttdato i juli 2023.

Høgskolen i Østfold er med som forskningspartner i forprosjektet, og har fungert som en faglig referansegruppe i arbeidet med synergikartene. Benedikte Bekkevold Hansen fra Norsk Senter for Sirkulær Økonomi er engasjert som prosjektleder.

“Det er veldig nyttig for Viken Park å planlegge for gode og miljømessige løsninger tidlig i prosessen slik at vi får anledning til å optimalisere plasseringen av bedriftene på området” sier Carl-Stener Garder i GG Gruppen.

Industriell symbiose er en strategi som bidrar til økt sirkulær økonomi. Dette innebærer fysisk utveksling av materialer, energi, vann og/eller biprodukter i et samspill mellom to eller flere ulike virksomheter. En god forståelse og utvikling av industriell symbiose baserer seg blant annet på eksisterende data, og det jobbes med å finne den ideelle sammensetningen av bedrifter på Viken Park basert på dette.

“Vi ønsker å se mulighetsrommet for å utvikle et verktøy for innsamling av data, og hvordan bruke dette til å visualisere mulige sirkulære sammensetninger av bedrifter, bransjer og verdikjeder” forteller Benedikte.

Et slikt verktøy kan brukes til å analysere data om input og output fra bedriftene, og dermed bidra til å finne nye synergier og urealisert potensiale for bruk av materialer, råvarer og energi. Dette gjøres manuelt i dag, og er en tidskrevende prosess som forhåpentligvis vil forenkles med et eget verktøy.

“Vi håper at funn og erfaring fra forprosjektet vil legge et godt grunnlag for videreføring i et hovedprosjekt, med videre utvikling av kartleggingsverktøyet” avslutter Benedikte.