Planlegger nytt næringsområde i Fredrikstad

På Tofteberg i Fredrikstad kommune bistår Multiconsult i planlegging av det nye regionale næringsområdet Viken Park, et av Østlandets største næringsområder. Arbeidet med områderegulering er i gang og Multiconsult er sterkt inne i prosjektet.

Nedre Glomma-regionen, og særlig Fredrikstad kommune, har over lengre tid hatt stort behov for nye næringsarealer, med nærhet til infrastruktur som hovedveier, havn og med mulighet for gode logistiske løsninger.

Næringsområdet Viken Park ligger sentralt på Tofteberg i Fredrikstad, i kort avstand fra E6, Borg havn og Rolvsøy jernbaneterminal. Bak forslagsstiller og tiltakshaver Viken Park AS står GG Gruppen, som er et Halden-basert konsern innenfor entreprenørvirksomhet og eiendomsutvikling.

Stort og spennende prosjekt
Planområdet for Viken Park er ca. 2 700 dekar stort, mens selve næringsområdet utgjør ca. 700 dekar. Innenfor næringsområdet antas det et utbyggingspotensial på inntil ca. 300 000 m2 bebyggelse (grunnflate).

– Det er veldig spennende å få lov til å være med å utvikle et så stort og område, og vi ser fram til å bidra med vår kompetanse inn i planprosessen, sier Jørgen Langgård i Multiconsult.

Tre ulike korridorer for atkomstvei og teknisk infrastruktur inngår i utredningsarbeidet. Det er nå igangsatt arbeid med en områderegulering med konsekvensutredning. Blant de største faglige problemstillingene i oppdraget er fjernvirkning, massehåndtering og grunnvann.

Multiconsult er plankonsulent og ansvarlig for prosjekteringsfagene vei og damsikkerhet (overvann) samt utredningsfagene arealplan, friluftsliv, kulturarv, naturressurser, risiko og sårbarhet, støy, luftkvalitet og grunnvann.

Oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram skjedde i desember 2020. Utover våren og sommeren skal planforslaget utarbeides, og skal etter planen behandles i kommunen høsten 2021.